II-Year QP

Semester-I {Regular}

R-Nov 2016 Network Theory

R-Nov 2016 SFCV

R-Nov 2016 Environmental Science

R-Nov 2016 DC Machines & Transformers

R-Nov 2016 Electro Magnetic Fields

R-Nov 2016 Computer Organization

R-Nov 2015 Network Theory

R-Nov 2015 SFCV

R-Nov 2015 Environmental Science

R-Nov 2015 DC Machines & Transformers

R-Nov 2015 Electro Magnetic Fields

R-Nov 2013 Network Theory

R-Nov 2013 Mathematics-IV

R-Nov 2013 MEFA

R-Nov 2013 Electrical Machines-I

R-Nov 2013 Electro Magnetic Fields

R-Nov 2012 Electrical Machines-I

R-Nov 2012 Network Theory

R-Nov 2012 Mathematics-IV

R-Nov 2012 MEFA

R-Nov 2012 Electro Magnetic Fields

Semester-I {Supplementary}

S-May 2015 Network Theory

S-May 2015 Electrical Machines-I

S-June 2014 Network Theory

S-June 2014 Mathematics-IV

S-June 2014 MEFA

S-June 2014 Electrical Machines-I

S-June 2014 Electro Magnetic Fields

S-May 2013 Network Theory

S-May 2013 Mathematics-IV

S-May 2013 MEFA

S-May 2013 Electrical Machines-I

S-May 2013 Electro Magnetic Fields

Semester-II {Regular}

R-May 2015 Power Systems-I

R-May 2015 Electrical Machines-II

R-May 2015 Digital Electronics

R-May 2015 Control Systems

R-May 2015 Computer Organization

R-May 2014 Power Systems-I

R-May 2014 Electrical Machines-II

R-May 2014 Digital Electronics

R-May 2014 Control Systems

R-May 2014 Computer Organization

R-May 2013 Power Systems-I

R-May 2013 Electrical Machines-II

R-May 2013 Digital Electronics

R-May 2013 Control Systems

R-May 2013 Computer Organization

Semester-II {Supplementary}

S-Dec 2014 Power Systems-I

S-Dec 2014 Digital Electronics

S-Dec 2014 Control Systems

S-Nov 2013 Power Systems-I

S-Nov 2013 Electrical Machines-II

S-Nov 2013 Digital Electronics

S-Nov 2013 Control Systems

S-Nov 2013 Computer Organization